De op deze webshop ter beschikking gestelde informatie en aanbevelingen (‘Informatie’) wordt je te goeder trouw verstrekt.
Deze informatie wordt als juist geacht op het moment dat je hiervan kennis neemt. Alle informatie is echter onder voorbehoud van prijs- model- en uitvoeringswijzigingen. Tevens zijn zet- en plaatsfouten voorbehouden.
Rijwielwebshop.nl en/of aan haar verbonden ondernemingen (hierna: Rijwielwebshop.nl), stellen zich niet garant voor de volledigheid en juistheid van deze informatie.
Je draagt zelf volledige verantwoordelijkheid voor het vertrouwen dat je hieraan hecht. In geen geval kan rijwielwebshop.nl aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het vertrouwen dat in deze informatie wordt gesteld of het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

Rijwielwebshop.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de webshop zonder voorafgaand bericht te wijzigen of te corrigeren.
Alle informatie op deze webshop (documenten waaruit de webshop is samengesteld en alle voor de webshop gecreerde elementen) is eigendom van rijwielwebshop.nl en valt onder de wetten op bescherming van het auteursrecht zodra de informatie op de web-server aan het publiek ter beschikking wordt gesteld. De documenten van deze webshop mogen slechts gekopieerd worden ter informatie en uitsluitend voor particuliere doeleinden; iedere reproductie en/of ieder gebruik van kopien voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Er wordt geen enkele licentie, noch enig ander recht dan het raadplegen van de webshop, aan gebruikers van deze webshop toegekend.
Zij mogen niet gebruikt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van rijwielwebshop.nl. Wanneer je deze webshop bezoekt, verstrek je ons wellicht bepaalde persoonlijke gegevens zodat wij beter aan de informatie aanvragen en verwachtingen kunnen voldoen en je van de op deze webshop geboden service gebruik kunt maken. Deze gegevens worden vertrouwelijk opgeslagen en zijn uitsluitend bestemd voor rijwielwebshop.nl alsmede voor haar zelfstandige partners en distributeurs ten behoeve van analysedoeleinden en onderzoeken.
Rijwielwebshop.nl en aan haar verbonden ondernemingen wijzen nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid af wat betreft de inhoud van de webshops waarnaar verbindingen gemaakt kunnen worden. Deze verbindingen worden aan de gebruikers van de webshop rijwielwebshop.nl of van de webshops van haar verbonden ondernemingen aangeboden als serviceverlening. De beslissing om deze verbindingen te activeren behoort volledig toe aan de webgebruikers zelf.

WhatsApp Stel uw vraag via WhatsApp!